Bioslovník

Aerotermálna energia - energia uložená vo forme tepla v okolitom ovzduší.

Biodiesel (FAME – z angl. Fatty Acid Methyl Ester) - sa vyrába transesterifikáciou olejov vylisovaných zo semien olejnatých rastlín. V Európe sa používa najmä olej lisovaný z repky olejnej (tento druh sa volá MERO), v Ázii palmový a kokosový olej, v Amerike sója a canola, v Indii je populárny dávivec čierny. Na výrobu FAME sa však môžu použiť aj vypálené fritovacie oleje  alebo aj živočíšne tuky. Biodiesel sa dnes môže využívať aj ako 100% palivo alebo sa v rôznych pomeroch primiešava do nafty, vďaka čomu prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 do ovzdušia. Biodiesel sa v mnohých prípadoch vyrába z poľnohospodárskych produktov, ktoré sú vypestované na území danej krajiny, a tak jeho produkcia znižuje závislosť ekonomiky štátu na dovoze palív zo zahraničia. Medzinárodný štandard pre biodiesel je EN 14214.

Biodimetyléter - dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo.

Bioetanol - etanol vyrobený technológiou alkoholového kvasenia z biomasy (obvykle z rastlín obsahujúcich väčšie množstvo škrobu - kukurica, obilie, zemiaky - a sacharidov, ako cukrová trstina alebo cukrová repa) a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, používaný ako biopalivo. Podobne ako biodiesel sa môže vyrábať z domácich plodín, čím znižuje závislosť celkovej ekonomiky štátu na dovoze palív zo zahraničia. Pre výrobu bioetanolu spoločnosťou ENVIRAL slúži ako základná surovina kukurica, ktorej sa ročne spotrebuje až 300-tisíc ton. Vedľajším produktom pri výrobe bioetanolu je tzv. DDGS, ktoré sa používa ako krmivo. Bioetanol alebo jeho deriváty sa v súčasnosti využívajú ako 5-10% prímes do konvenčných minerálnych palív, vďaka čomu sa znižujú náklady na výrobu paliva, zvyšuje sa jeho oktánové číslo a znižuje sa množstvo emisií CO2. Bioetanol bol jedným z prvých palív, ktoré sa využívalo v automobilových motoroch vôbec. Vo väčšej miere sa využívalo počas druhej svetovej vojny v Nemecku, Brazílii, na Filipínach a v Spojených Štátoch. V povojnovom období sa ropné produkty stali cenovo výhodnejšími a dostupnými.

Bio-ETBE (etyl-tri-butyl-éter) - ETBE vyrobený na báze bioetanolu. Percentuálny objem bio-ETBE, ktorý sa počíta ako biopalivo, je 47 %.

Biogénne palivo - zmes biogénnej latky a uhľovodíkov, v ktorej objem uhľovodíkov nesmie presiahnuť 5 %, pričom biogénnou látkou sú upravované rastlinné tuky a oleje.

Biokvapalina - kvapalné palivo vyrobené z biomasy, určené na iné energetické účely ako na pohon, vrátane elektriny, tepla a chladu.

Biomasa - biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu.

Biometanol - metanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo.

Bio-MTBE (metyl-tri-butyl-éter) - palivo vyrobené na báze biometanolu. Percentuálny objem bio-ETBE, ktorý sa počíta ako biopalivo, je 36 %.

Bionafta - metylester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty, používaný ako biopalivo.

Biopalivo – biopalivá patria k obnoviteľným zdrojom energie. Delíme ich na tuhé, kvapalné a plynné. Medzi tuhé biopalivá zaraďujeme polená, štiepku, brikety, pelety, piliny, slamu a seno. Plynné biopalivá sú bioplyn (metán), drevoplyn a  vodík vyrobený štiepením uhľovodíkového biopaliva. Medzi najčastejšie využívané kvapalné biopalivo na území Slovenskej republiky patrí bioetanol a biodiesel.

Bioplyn - palivový plyn vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, ktorý môže čistením dosiahnuť kvalitu zemného plynu, používaný ako biopalivo.

Biovodík - vodík vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, používaný ako biopalivo.

Čistý rastlinný olej - olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný, ale chemicky neupravovaný, ak je jeho použitie zlučiteľné s typom príslušného motora a zodpovedajúcimi emisnými požiadavkami.

DDGS - vedľajší produkt pri výrobe liehu, získaný sušením a peletizáciou (zhutňovaním) pevných zvyškov fermentovaných zŕn obilia či kukurice. Vyrába sa z neho vysoko kvalitné krmivo pre hovädzí dobytok, ošípané a hydinu.

Diaľkové vykurovanie alebo diaľkové chladenie je distribúcia tepelnej energie vo forme pary, horúcej a teplej vody alebo vychladených kvapalín z centrálneho zdroja výroby prostredníctvom siete do viacerých budov alebo na viacero miest na vyhrievanie alebo ochladzovanie priestorov alebo procesov.

Ekologické palivo - zmes vyrobená z palív a mazív a esteru kyselín, obsiahnutého v tukoch a olejoch, ktorá je odbúrateľná najmenej na 90 % za 21 dní podľa medzinárodného testu CEC L-33-A-93, pričom podiel esteru kyselín v tejto zmesi je vyšší ako 30 %.

Energia z obnoviteľných zdrojov energie - energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná, aerotermálna, geotermálna a hydrotermálna energia a energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny.

FAME – pojem označujúci biodiesel.

Fosílne palivo - nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach zložitými geochemickými procesmi, premenou odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov bez prítomnosti  vzduchu. Fosílne palivá patria do skupiny  neobnoviteľných zdrojov energie  - ropa, uhlie, zemný plyn.

Geotermálna energia - energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom.

Hrubá konečná energetická spotreba - energetické komodity dodávané na energetické účely pre priemysel, dopravu, domácnosti, služby vrátane verejných služieb, poľnohospodárstvo, ako aj lesné a rybné hospodárstvo, vrátane spotreby elektriny a tepla zo strany energetických odvetví, ktoré sa zaoberajú výrobou elektriny a tepla, a vrátane strát elektriny a tepla počas distribúcie a prenosu.

Hydrotermálna energia - energia uložená vo forme tepla v povrchových vodách.

ILUC – je nepriama zmena využívania pôdy (z angl. indirect land use change). Touto skratkou označujeme proces, pri ktorom sú na určitých typoch pôdy namiesto potravinárskych plodín pestované energetické plodiny.

MERO - druh bionafty, ktorá sa vyrába výlučne z repky olejnej.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) - sú také zdroje, ktoré sa teoreticky dajú čerpať neustále. Delíme ich na:

  1. vodná energia
  2. slnečná energia
  3. veterná energia
  4. geotermálna energia
  5. biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania
  6. bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd
  7. biometán


Oktánové číslo
– je jedna zo základných charakteristík palív do spaľovacích motorov a určuje ich odolnosť voči samovznieteniu pri kompresii vo valci motora (to sa prejavuje  „klepaním“ motora).

Povinnosť využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie - národný systém podpory, v rámci ktorého sa vyžaduje od výrobcov energie, aby do svojej výroby zahrnuli daný podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie. Od dodávateľov energie sa vyžaduje, aby do svojich dodávok zahrnuli daný podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie, a od spotrebiteľov energie sa vyžaduje, aby do svojej spotreby zahrnuli daný podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie; patria sem aj systémy, podľa ktorých sa tieto požiadavky môžu splniť prostredníctvom „zelených“ certifikátov.

Syntetické biopalivá - syntetické uhľovodíky alebo zmesi syntetických uhľovodíkov, ktoré boli vyrobené z biomasy.

Systém podpory -  akýkoľvek nástroj, systém alebo mechanizmus, ktorý uplatňuje členský štát alebo skupina členských štátov a ktorý podporuje využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie znížením nákladov na túto energiu, zvýšením ceny, za ktorú sa môže predávať, alebo zvýšením nakúpeného objemu takejto energie prostredníctvom povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie alebo inak; toto okrem iného zahŕňa aj investičnú pomoc, oslobodenie od dane alebo zníženie dane, vrátenie dane, systémy podpory povinnosti využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie vrátane systémov využívajúcich „zelené“ certifikáty a systémy priamej podpory cien vrátane výkupných sadzieb a vyplácania prémií.

Transesterifikácia - chemický proces založený na reakcii metanolu s olejom, ktorý bol vylisovaný napríklad zo semien repky olejnej. Vedľajším produktom je glycerín, ktorý sa využíva v chemickom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle.