Situácia a zámery na Slovensku

Povinnosť minimálneho primiešavania biopalív do pohonných látok je na Slovensku stanovená zákonom č. 309/2009 o OZE. Ekonomický subjekt, ktorý uvádza na trh pohonné látky je povinný zabezpečiť podľa § 14a nasledovné:

Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná uvádzať na trh pohonné látky s obsahom biopalív v referenčnej hodnote vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva pohonných látok uvedených na trh, ktorá je:


Prostredníctvom minimálneho objemu biopalív, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tohto zákona nasledovne:

 

 

Tabuľka č. 1: Minimálny objem biopaliva v motorovej nafte kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19

Tabuľka č. 2: Minimálny objem biopaliva v motorovom benzíne kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49